PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  • Lần đầu hợp tác, khách hàng thanh toán trước 70%, 30% còn lại phải thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hàng.
  • Những lần sau, khách hàng chỉ cần thanh toán từ 30-50%, phần còn lại sẽ phải thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hàng.